card

Ачаа барааны даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бүтээгдэхүүний тухай

Танай байгууллага авто тээврийн хэрэгсэл, галт тэрэг, нисэх онгоцоор өөрийн болон бусдын эзэмшлийн ачаа бараа, эд материалыг гэрээний үндсэн дээр тээвэрлэхэд учирч болох эрсдэлүүдээс үүссэн тээвэрлэгдэж буй ачаа барааны хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тээвэрлэгдэж буй ачаа барааны үнэлгээгээр тогтооно.

Даатгалын зүйл: Тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа

Тээврийн маршрут:: Чиглэлийг зааж өгнө.

Үндсэн эрсдэл:

1. Зам тээврийн осол:

  • Жолоочийн санамсаргүй алдаанаас үүдэн гарсан осол
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас зам тээврийн осолд өртөх
  • Зам болон хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлтөөс үүдэлтэй осол

 2. Галын эрсдэл

  • Жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс үүссэн гал
  • Тээврийн хэрэгслээс үүссэн гал
  • Гал түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлтэд өртөх

3. Байгалийн бүх төрлийн гамшигт үзэгдлийн улмаас үүссэн осол

 4. Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйлдэл

Ачаа бараа тээвэрлэж явцад чирэгчид буй тээврийн хэрэгсэлд учирах эрсдлийг та тээврийн хэрэгслийн даатгалаар хамгаалаарай.

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх