Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ерөнхий мэдээлэл: Үйлдвэрлэсэн, нийлүүлсэн, борлуулсан, экспорт ба импортын бүтээгдэхүүний хэрэглээний эрсдэлийн улмаас гуравдагч этгээдийн эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, амь насанд учруулсан хохиролд хүлээх хуулийн хариуцлага байна.

Ямар эрсдлийг даатгах вэ: Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлага

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлага

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримт:

  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, холбогдох мэдээллүүд
  • Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалт
  • Бүтээгдэхүүний патент, үйлчилгээ үзүүлэх лиценз
  • Үйлчилгээ үзүүлэх байрлал

Нөхөн төлбөр олголт: 

  • Шүүхийн шийдвэр
  • Даатгалын гэрээт баталгаа, даатгалын гэрээний хувь
  • Нөхөн төлбөр төлүүлэхийг хүссэн өргөдөл
  • Даатгуулагч нь гуравдагч этгээдээс гаргасан хохирлын нэхэмжлэхийг үндэслэлгүй гэж үзэн төлөхөөс татгалзаж уг маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх тухайгаа мэдэгдсэн албан захидал

Санал болгож буй бүтээгдэхүүн: Гэнэтийн осолын даатгал

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх