card

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бүтээгдэхүүний тухай

Таны байгууллагын ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргаснаас үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ:

Даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно

Даатгалын зүйл:

Даатгуулагчийн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага.

Үндсэн эрсдэл:

Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа.

Нэмэлт үйлчилгээ:

Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардал

Хураамж, торгууль, өмгөөлөгчийн зардал

 

Дэлгэрэнгүй санал авах

Санал болгож буй бүтээгдэхүүн

Хүсэлт илгээх