card

Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Эрүүл мэндийн даатгал нь үйлчлүүлэгчийн гэнэтийн осол, гэмтэл бэртэл, өвчний улмаас хийлгэсэн эмчилгээ үйлчилгээний зардлыг нөхөн төлдөг..

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүх төрлийн амбулаторийн эмчилгээ
 • Эмнэлгээс гадуурх эмчилгээ, эм тарианы зардал 
 • Эмнэлэгт хэвтэх үеийн ор хоногийн зардал
 • Нүд буюу шүдний бүх төрлийн эмчилгээ
 • Төрөлт, түүнтэй холбогдон гарах эмчилгээ
 • Бүх төрлийн эрүүл мэндийн шинжилгээ

ДААТГУУЛАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД

 • Хувь хүн
 • Гэр бүл
 • Байгууллага
 • Нийгэмлэг, сайн дурын холбооны гишүүд

ДААТГУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Эрүүл мэндийн асуулга бөглөх
 • Шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн үзлэг оношлогооны бичиг

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Нөхөн төлбөрийн баримт
 • Эмчилгээ үйлчилгээ авсан төлбөрийн баримт

Үүнтэй холбоотой гэнэтийн осолын даатгал ба гадаад зорчигчын гэнэтийн осолын даатгалыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх