Удирдах албан тушаалтны хариуцлагын даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү даатгал нь даатгуулагч байгууллага буюу уул уурхайн байгууллагын удирдах албан тушаалтны ажил үүргийнхээ хүрээнд гаргасан аливаа шийдвэр нь алдаатай бөгөөд улмаар өөрийн байгууллагад хохирол учруулсан нь хуулийн байгууллагаар нотлогдвол, тэрхүү хохирлыг даатгагч барагдуулах зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ: Нийт үнэлгээний дүн болон удирдах албан тушаалтан тус бүрийн хариуцлагын хэмжээг шийдвэр гаргах эрх мэдэлтэй уялдуулан тогтооно.

Даатгалын зүйл: Гэрээнд нэр заасан удирдах албан тушаалтны ажил үүрэг, албан тушаалын эрх мэдлийн хүрээнд гаргасан алдаатай шийдвэрийн улмаас өөрийн байгууллагад учруулсан хохирлын өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага

Үндсэн эрсдэл: Даатгуулагч байгууллагын нэр бүхий удирдах албан тушаалтны гаргасан алдаатай шийдвэрээс үүдэлтэй хохирол

Нэмэлт үйлчилгээ:

  • Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардал
  • Хураамж, торгууль, өмгөөлөгчийн зардал

Таньд санал болгож буй бүтээгдэхүүн:

***Байгууллагын хариуцлагын даатгал     ***Ажил олгогчын хариуцлагын даатгал

 

 

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх