Манай харилцагч даатгалын компанийн нэг болох Гэр даатгал ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019.03.13-ны өдрийн 19 тоот тогтоолоор Амар даатгал ХХК болж оноосон нэрээ өөрчилсөн билээ. Тиймээс харилцагч таны Гэр даатгал ХХК дээр байгуулсан даатгалын гэрээ нь Амар даатгал ХХК-тай үргэлжлүүлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх юм.

http://smartbroker.mn/posts