Даатгалын компаниудын орлого нөхөн төлбөрийн мэдээлэл /2019 оны 1-р улирал/

 

Даатгалын салбарын мэдээ мэдээлэл

Даатгалын тохиолдлын улмаас 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт 12.6 тэрбум төгрөгийннөхөн төлбөр олгожээ. Цэвэр хураамжийн орлогод тооцсон нөхөн төлбөрийн харьцаагаараа Ард даатгал 81,5%, Тэнгэр, Практикал, Миг даатгалууд /60%-65%/-тай байгаа бол нийт салбарын хувьд ерөнхийдөө 40%-иас доош нөхөн төлбөр олголттой компани байхгүй байгаа нь өмнөх онуудтай харьцуулахад маш сайн үзүүлэлт юм. 

#даатгалыннөхөнтөлбөр #хямддаатгал #даатгалынхураамж #холбообарих