ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Энэхүү даатгал нь өмгөөлөгчийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараас шалтгаалан үйлчлүүлэгчид учирсан хохирол, зардлыг нөхөн төлөх зорилготой өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлагыг хэлнэ.

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

  • Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу хангаж ажилаагүйгээс учирсан хохирол, зардал:
  • Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ эрх зүйн буруу зөвлөгөө өгсөний улмаас учирсан хохирол, зардал:
  • Өмгөөлөгч мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, өмгөөллийн үйл ажиллагаанд гаргасан алдааны улмаас, үйлчлүүлэгчид учирсан хохирол, зардал:

Даатгалын хураамжийн хувь хэмжээг тухайн мэргэжлийн онцлог, даатгуулагчийн мэргэжлийн ур чадвараас шалтгаалаад даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно. 

Жич: Даатгалын үнэлгээ - 10,000,000

         Хураамжийн хувь - 0,5% буюу 50,000 төгрөг

         Үйлчлэх хугацаа - Нэг жилийн хугацаатай даатгана.

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

  • Диплом
  • Иргэний үнэмлэх
  • Өмгөөлөлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл