card

Орон сууцны даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Таны эзэмшиж буй нийтийн болон хувийн орон сууцанд урьдчилан таашгүй гэнэтийн эрсдэл тохиолдсоноос үүдэн гарах хохирлыг нөхөн төлнө.

Юуг даатгуулах вэ?

 • Нийтийн зориулалттай орон сууц
 • Хувийн орон сууц

Ямар эрсдэлүүдээс  даатгуулах вэ?

Үндсэн эрсдэл

 • Галын
 • Байгалийн
 • Цахилгаан эрчим хүчний
 • Сантехникийн

Нэмэлт эрсдэл

 • Хулгай дээрмийн
 • Гуравдагч этгээдээс үүдэлтэй аливаа эрсдэл

Даатгуулах шаардлагатай мэдээлэл ба бичиг баримтууд

 • Даатгуулагчийн овог нэр
 • Даатгуулагчийн регистерийн дугаар
 • Оршин суугаа хаяг
 • Даатгалын зүйлийн байршил
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?

Таны хөрөнгийн байршил, материалын хийц бүтэн гэх мэт хөрөнгийн шинж чанарууд, хэдийн хугацаанд ямар эрсдэлүүдээс даатгуулах зэргээс шалтгаалан даатгалын хураамж нь харилцан адилгүй байна. Таны байр орон сууцны зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгалын үнэлгээг тогтооно.

Та орон сууцны даатгалтайгаа хамт тээврийн хэрэсглийн даатгал болон гэнэтийн осолын даатгал хийлгэх бүрэн боломжтой. Ингэснээр та өөрийн эд хөрөнгө, эрүүл мэнд бүх зүйлээ даатган итгэл төгс урагш алхах болно.

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх