card

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Бүтээгдэхүүний тухай: Таны байгууллагын ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргаснаас үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ: Даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно

Даатгалын зүйл: Даатгуулагчийн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага.

Үндсэн эрсдэл: Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа.


Нэмэлт үйлчилгээ:

  1. Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардал
  2. Хураамж, торгууль, өмгөөлөгчийн зардал

Таньд байгууллагын хариуцлагын даатгалыг санал болгож байна.

 

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх