Санхүүгийн зохицуулах хороо мэргэжлийн холбоодуудтайгаа нягт хамтран ажиллаж байна