Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгалын талаарх буруу ойлголтууд дээр Смарт зөвлөгөөг хүргэж байна. 

Буруу ойлголт:

  1. Гэнэтийн ослын даатгал нь зөвхөн үйлдвэрлэлийн орчинд үйлчилнэ.
  2. Гэнэтийн ослын даатгал нь ажлын 8 цагт л үйлчилнэ.
  3. Гэнэтийн ослын даатгалд албан байгууллагууд ажилтнуудаа сайн дураар хамруулдаг.
  4. Нийгмийн даатгал төлдөг байгууллагын ажилтанд л гэнэтийн ослын даатгал үйлчилдэг.
  5. Зөвхөн гэнэтийн ослоор нас барсан тохиолдолд нөхөн төлбөр авдаг.

Смарт зөвлөж байна:

  1. Гэнэтийн ослын даатгал нь АЖИЛ, ГЭР, ОЛОН НИЙТ, ГУДАМЖ ТАЛБАЙ бүх орчинд үйлчилнэ.
  2. Гэнэтийн ослын даатгал нь 24 ЦАГТ үйлчилнэ.
  3. Гэнэтийн ослын даатгалыг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Барилгын тухай хуулийг дагаж мөрддөг бүх албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд ажилтнуудаа заавал хамруулах үүрэг хүлээдэг.
  4. Бүх насны хүмүүс, ажил хөдөлмөр эрхэлдэг эсэхээс үл хамааран Гэнэтийн ослын даатгалыг хийлгэх боломжтой.
  5. Осол гэмтлээс үүдсэн эмчилгээний зардал, хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж болон амь насны нөхөн төлбөрийг олгодог.