Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөр хэрхэн олгогддог вэ?

Эрүүл мэндийн даатгалын зүйл нь дараах эрсдэлүүдээс даатгагдана. Үүнд:

  • Ердийн өвчлөл
  • Гэнэтийн өвчлөл
  • Архаг хууч өвчний эмчилгээ
  • Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй эмчилгээ

Даатгагч даатгуулагчийн эмнэлэг эмчилгээний зардлыг 2 хэлбэрээр олгодог.

1. ШУУД  ТӨЛӨЛТ: Монгол улс дахь болон олон улсын хамтран ажиллагч эмнэлгүүд рүү ШУУД ТӨЛБӨР ХИЙХ боломжтой тул эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаасаа өмнө ДААТГАГЧИД ЗААВАЛ УРЬДЧИЛАН МЭДЭГДЭЭРЭЙ.

2. НӨХӨН ТӨЛБӨР: Даатгуулагч зардлаа өөрөө урьдчилж төлөх ба эмчилгээ дууссаны дараа даатгагч гарсан эмчилгээний зардлыг нөхөн төлнө. Дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  • Нөхөн төлбөрийн МАЯГТЫГ бүрэн гүйцэд бөглөх
  • Төлбөрийн баримт эх хувиар зардлын задаргааны хамт
  • Эмчийн үзлэгийн тэмдэглэл, оношилгоо шинжилгээний тайлан, дүгнэлт (MRI, рентген зураг)
  • Эмийн жорын эх хувь эсвэл баталгаажсан хуулбар
  • Эмнэлэгээс гарсан тэмдэглэл (шаардлагатай тохиолдолд)